Regulamin wycieczek szkolnych

 

Procedury organizacji wycieczek szkolnych

w Gimnazjum nr 112

Opracowano na podstawie:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516);

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

1. Gimnazjum nr 112 może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 2. poznawanie kultury i języka innych państw,
 3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 6. podnoszenie sprawności fizycznej,
 7. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 8. integrację zespołów klasowych,
 9. przeciwdziałanie patologii społecznej,
 10. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

 1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych – zwane dalej „wycieczkami”,
 3. imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
 4. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne – zwane dalej „imprezami” lub mające na celu integrację zespołów klasowych.

5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

6. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

7. Szkoły mogą organizować wycieczki zagraniczne w formach, na które zgodę wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zawiadomienie zawiera:

 1. nazwę kraju,
 2. czas pobytu,
 3. program pobytu,
 4. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
 5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

8. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

9. Udział uczniów w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

10. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

11. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty załącznik nr 1).

12. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

·        ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

·        jest instruktorem harcerskim,

·        posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

13. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu,
 11. opracowuje informację dla rodziców zawierającą skrócony harmonogram wycieczki, czas wyjazdu i przyjazdu, informację dotyczącą wyposażenia uczestnika, bagażu, numer kontaktowy.

14. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

Opiekun w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 6. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

15. Zadania dyrektora:

 1. wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy,
 2. zatwierdza dokumenty,
 3. zatwierdza rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy.

16. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

17. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

 1. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 3. ze środków wypracowanych przez uczniów,
 4. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

18. Środki pozyskiwane na sfinansowanie wycieczki lub imprezy należy sukcesywnie wpłacać na konto rady rodziców

19. Rozliczenia wycieczki, imprezy dokonuje wychowawca we współpracy z przedstawicielem Rady Rodziców.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH I IMPREZACH SZKOLNYCH

Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi i wichury.

1. Wycieczka autokarowa:

 • liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;
 • 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika);
 • każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów;
 • miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;
 • kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru – ważne przez 6 miesięcy;
 • kierowca może jechać maksimum 8 godzin;
 • kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję, dzień przed wyjazdem, w celu kontroli stanu technicznego pojazdu i dokumentacji kierowcy;
 • autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci;
 • postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;
 • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
 • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);
 • planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej należy podać dziecku, np. 1 tabletkę Aviomarinu na 30 minut przed jazdą;
 • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy;
 • nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą.

2. Wycieczka piesza, np. do lasu:

 • liczebność do 30 uczniów – 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna pełnoletnia osoba);
 • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu;
 • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych;
 • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu;
 • w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach turystycznych;
 • na początku i końcu opiekun powinien posiadać mapę, dobrze, gdyby znał teren;
 • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;
 • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

3. Wycieczka w góry:

 • liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników;
 • odpowiedni ubiór – buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku;
 • wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach, na czele kolumny idzie osoba dorosła;
 • uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;
 • na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy;
 • wyruszając w góry, należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13–14 lat nie powinna przekraczać 12–13 km, tj. 4–5 godz. marszu wraz z odpoczynkami;
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

4. Wycieczka rowerowa:

 • liczebność – 2 opiekunów na grupę 10–13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
 • wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
 • prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy;
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
 • odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
 • uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
 • opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
 • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

DOKUMENTACJA WYCIECZKI POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Karta wycieczki (załącznik nr 1).
 2. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (załącznik nr 2).
 3. Program wycieczki - szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy.
 4. Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce, imprezie (załącznik nr 3).
 5. Regulamin wycieczki (załącznik nr 4).
 6. Rozliczenie finansowe wycieczki – składane po odbyciu wycieczki (załącznik nr 5).
 7. Zadania kierownika wycieczki.
 8. Zadania opiekuna wycieczki.
 9. Umowa zawarta przez dyrektora szkoły z organizatorem wycieczki.
 10. Ubezpieczenie uczestników wycieczki.

 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2008 r.

Załącznik nr 3

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ...............................................................................

 

z klasy ............. na

 

wycieczkę do .......................................................................................................................................

 

w dniach ………………………………………………...............................

 

Koszt wycieczki wynosi ………………………………………………….. zł.

..........................................                                                                ........................................................

(data)                                                                                                         (podpis rodzica, opiekuna)

 

B. Informacje o dziecku: syn/córka

· Dobrze/źle* znosi jazdę autobusem.

· Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

· W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem.

C. Dane osobowe uczestnika wycieczki:

· Adres zamieszkania .......................................................................................................

 

· Tel. domowy (komórkowy) ...........................................................................................

 

· Seria, nr paszportu** .....................................................................................................

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam:

 

....................................................................

(czytelny podpis rodzica, opiekuna)

 

* niewłaściwe skreślić,

** dotyczy wycieczek zagranicznych

 

 

 

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego