Młodzieżowa Rada Dzielnicy

2015-12-21 13:23:16

Młodzieżowa rada dzielnicy to grupa ludzi wybranych przez swoich rówieśników
w demokratycznych wyborach. Ma charakter konsultacyjny i tworzy ją młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która ustanawia wspólnotę samorządową, a także społeczność uczniowską.
Jej cele to:
- reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie dzielnicy
  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- stanowienie głosu doradczego i przedstawianie opinii we wszystkich sprawach   dotyczących młodzieży, a poruszanych przez Radę Dzielnicy oraz podejmowanie w związku
z tym uchwał i wypracowywanie stanowisk,
- integracja środowisk Samorządów Uczniowskich szkół na terenie dzielnicy,
- wspieranie licznych inicjatyw uczniowskich i organizowanie aktywnego uczestnictwa młodego pokolenia w życiu publicznym m.in. inicjowanie i promowanie działań
o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
- ogólne promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

            Dnia 13 października 2015r. odbyła się Sesja Rady Dzielnicy Włochy, na której poruszano m.in. temat projektu uchwały powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, by już 10 listopada odbyły się wybory na nowych członków młodzieżowej rady naszej dzielnicy, w której znaleźli się uczniowie naszego gimnazjum: Julia Obłękowska, Oskar Janiga
oraz Marta Jędrusik. Szczere gratulacje! Członkowstwo w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy to odpowiedzialne zadanie. Rada ma wpływ na to, co dzieje się w dzielnicy, a także uwrażliwia władze samorządowe na potrzeby młodych członków społeczeństwa. Wybrani przedstawiciele przede wszystkim reprezentują nas - swoich rówieśników, gdyż to właśnie dla nas zostali powołani
i wszystkie ich działania podejmowane są z myślą o nas.

Julia Janowczyk

© 2019 Gimnzjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego